ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผู้นำต้นแบบ The Best Leader

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ผู้นำต้นแบบ The Best Leader
เป็นหนังสือเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับผู้นำที่เปรียบเทียบความคิดที่ถูกต้อง และยกตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีคิดของผู้นำแต่ละประเภท เช่น ผู้นำธรรมดา ผู้นำฉลาด หรือผู้นำล้มเหลว มีความคิดที่แตกต่างกันอย่างไร เช่น ใครคิดถูก ใครทำถูก ใครคิดผิด เพื่อต้นฉบับแห่งความเป็นผู้นำที่ดี ยกตัวอย่างเช่น เป็นเจ้านาย หมั่นมองใจ ของลูกน้อง มีพวกพ้อง ช่วยงาน บันดาลผล
คนสร้างงาน วางแผนการ หมั่นสร้างคน ผู้นำคน จักอดทน ย่อมได้ดี"