ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา