ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร

ผู้แต่ง: รศ.ดร.ประทุม  ฤกษ์กลาง

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการสื่อสาร