ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา

ผู้แต่ง: เอคาเทรีนา วอลเตอร์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

" หนังสือ “การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “การบริหารการศึกษาท้องถิ่น (Local Educa- Tion Administration)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง ท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา “การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา” ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระซึ่งถือได้ว่าเป็น หัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาของประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในท้องถิ่น นักการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ การศึกษาโดยทั่วไป เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการการ ศึกษาให้สอดคล้องกับยุคปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ที่มีการปฏิรูปทั้งโครงสร้าง ระบบการ บริหารทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนการปฏิรูปการเรียนรู้ และวิธีการสอน ต่างๆ โดยหวังว่าผู้มีบทบาทเหล่านี้จะสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ให้เกิดคุณค่าต่อ ระบบการศึกษาของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นต่อไป สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย การบริหารการศึกษาเพื่อคุณภาพการเรียนรู้ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวการกระจายอำนาจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การวิจัยในโรงเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา"