ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎหมายแรงการเกี่ยวกับการเลิกจ้าง

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal)
 
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 8 แล้วได้มีการปรับปรุงเนื้อหา และเพิ่มเติมในส่วนสาระสำคัญทางด้านกฎหมายแรงงาน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจกฎหมายแรงงานที่ถูกต้อง สามารถนำกฎหมายแรงงานไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม อันจะก่อประโยชน์ทั้งลูกจ้าง นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม
-สารบัญ-
1. การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
2. ลาออก
3. ตกลงเลิกสัญญาจ้าง
4. เลิกจ้าง
5. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ค่าชดเชย
7. ค่าชดเชยพิเศษ
8. เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
9. ข้อจำกัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง
10. ใบผ่านงาน
11. การยื่นคำร้องขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน