ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอรายงานการทำโครงงานภาษาอังกฤษ ครบกระบวนการ (2 ภาษา) ตอนที่1 จำนวน15 โครงงงาน และตอนที่2 จำนวน10โครงงาน สำหรับระดับประถม-มัธยม พร้อมเนื้อหาภาษา ขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย