ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงงานสะเต็มศึกษา

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นำเสนอรายงานการทำโครงงานสะเต็มศึกษา ตัวอย่างการบูรณาการ STEM รายงานการทำโครงงาน
ครบกระบวนการ พร้อมขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย สำหรับระดับประถม-มัธยม ตอนที่ 1 จำนวน13 โครงงงาน ตอนที่2 จำนวน7โครงงาน