ข้อมูล eBook

ชื่อ: รู้ใจเราเข้าใจลูก

ผู้แต่ง: รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และ ตุลาพร อาชานานุภาพ

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: แม่และเด็ก

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปมปัญหาที่ไม่ถูกเยียวยาหรือตกค้าง อาจบั่นทอนความสามารถในการเป็นพ่อแม่ที่ดีได้ การเข้าใจประวัติชีวิตในวัยเด็กทั้งด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงของพ่อแม่ จะนำไปสู่การเข้าใจลูกและเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง คุณภาพ และเหมาะสม แปลและเรียบเรียงโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพและตุลาพร อาชานานุภาพ