ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

80 หลุมพลางของชีวิตที่ต้องเตรียมรับมือ นำเสนอจุดอ่อนของจิตใจมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความมุ่งหวัง ท่าที และพฤติกรรม