ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเขียนเชิงธุรกิจ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

    หนังสือนี้จะชี้ให้เห็นถึงวิธีการเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งอาศัยหลักพื้นฐานเพียงไม่กี่ประการ เริ่มตั้งแต่การโน้มน้าวและจูงใจผู้อ่าน การเขียนเอกสารให้กระชับ ชัดเจน และตรงตามความต้องการของผู้อ่าน ตลอดจนเรียนรู้การสื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งหากคุณสามารถนำมาปรับใช้ได้ คุณก็จะสามารถจัดการกับงานเขียนรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน
- บทที่ 1 การเขียนที่มีประสิทธิผล
- บทที่ 2 กำหนดขอบเขตงานเขียนของคุณ
- บทที่ 3 กลยุทธ์เพื่อเริ่มต้นการเขียน
- บทที่ 4 การจัดโครงสร้างการเขียนอย่างเป็นระบบ
- บทที่ 5 การเขียนร่างเอกสารครั้งแรก
- บทที่ 6 การจัดโครงสร้างย่อหน้า
- บทที่ 7 ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา
- บทที่ 8 แก้ไขอย่างมีสไตล์
- บทที่ 9 การเขียนอีเมล
ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการเขียนเชิงธธุรกิจ
- บทที่ 10 เครื่องมือสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
- บทที่ 11 แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเชิงธุรกิจ