ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่

ผู้แต่ง: ดร.ชัยเสฏฐ์ พหรมศรี

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การเป็น 'ผู้นำ' นั้นไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวเราทุกคนมาแต่กำเนิดถึงแม้ว่า...คุณจะมี ตำแหน่ง มาเป็นตัวกำหนด สถานภาพในการบังคับบัญชา แต่อำนาจที่ได้มานั้นก็อาจไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และมุมมองใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะผู้นำ โดยเนื้อหาทั้งหมดได้จากการค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะนำผู้นำในต่างประเทศทั้งหมด เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะสมไม่ใช่แต่เพียงเฉพาะกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้บริหาร ผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความสามารถภาวะผู้นำ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของตนเอง ทีมงาน และองค์กรในอนาคต