ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือชีวิต 1 ชุดรักกันเป็นก็เย็นทั้งชีวิต

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศิลปแห่งการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อบอุ่น และเข้าใจ รวมข้อคิด
เตือนใจจากพระเถระ และนักปราชญ์ราชเมธีในยุคปัจจุบัน เป็นข้อความสั้นที่
สอดแทรกความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ ชวนคิด ไปพร้อมกับหลักธรรมคำสอนใน
การใช้ชีวิตคู่สำหรับผู้ครองเรือนอันมาซึ่งความมงคลดีงาม ความเจริญ และสันติสุข