ข้อมูล eBook

ชื่อ: กิจกรรมเสริมทักษะ สมุดเขียนอิสระ

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอกิจกรรมการอ่านและเขียนจากภาพ เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย การคิดสร้างสรรค์และการรู้จักนำตนเอง (Self-directed)