ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศิลปะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษา

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยม4-6 ตามหลักสูตร และเพื่อการประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาซึ่งแบ่งออกเป็นเรื่องๆ  พร้อมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดผลประเมินผล