ข้อมูล eBook

ชื่อ: 90 วันอันตรายสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา