ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

ผู้แต่ง: อ.สุนิดา พุ่มจีน

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และหลักการใช้ภาษา มุ่งเน้นการฝึกให้ได้สังเกต คิด และวิเคราะห์ด้วยตนเอง