ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจาะหุ้น VI กลุ่ม ICT ไทย

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมข้อมูลที่น่าสนใจของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็นแต่ละบริษัท เพื่อให้สะดวกแก่การเปรียบเทียบและตัดสินใจในการเลือกลงทุน