ข้อมูล eBook

ชื่อ: พุทธอัจฉริยะ

ผู้แต่ง: เอนก หุตังคบดี

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศาสนาต่างๆ ในโลกโดยเฉพาะคริสต์ศาสนามักจะเน้นเรื่องการกำเนิดโลกว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกเสร็จภายใน 6 วัน และทรงพักผ่อนในวันที่ 7 ทำให้ชาวพุทธเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า แล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสเรื่องการกำเนิดของโลกไว้บ้างหรือไม่อย่างไร ซึ่งเมื่อถามชาวพุทธด้วยกันแล้ว เกือบร้อยทั้งร้อยจะไม่ทราบเลยว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเรื่องนี้ไว้อย่างพิสดารในพระสูตร 'อัคคัญญสูตร' ทรงบรรยายถึงการกำเนิดของโลก ตลอดถึงวิวัฒนาการของสัตว์โลก ไปจนถึงการเกิดของสังคมมนุษย์และระบบสังคมในปัจจุบัน อีกทั้งสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นยังถูกต้องตรงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบในปัจจุบันอย่างน่าอัศจรรย์และเหลือเชื่อ แสดงถึงพุทธอัจฉริยะความเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้ง ที่ทรงสามารถมองเห็นย้อนหลังไปถึง 4,500 ล้านปี ตั้งแต่ต้นกำเนิดของโลกไปถึงต้นกำเนิดของชีวิต ต้นกำเนิดของสังคม และต้นกำเนิดของชนชั้นวรรณะ แต่ทรงกลับยกย่องสิ่งที่สำคัญกว่าว่าธรรมเป็นเครื่องตัดสิน ซึ่งทรงตรัสโดยย่อว่า "ความประเสริฐหรือต่ำทรามนั้นอยู่ที่ความประพฤติ โดยมีธรรมเป็นเครื่องตัดสิน" จึงอาจเป็นด้วยข้อสรุปทางด้านจริยธรรมข้างต้นที่ทำให้พระสูตรนี้ถูกมองข้ามไป หรือที่เป็นไปได้มากกว่านั้นก็คือ เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยต่อพระสาวกครูบาอาจารย์ในยุคต่อมาจนกระทั่งยุคปัจจุบันที่จะอธิบายในสิ่งที่พระศาสดาได้ทรงบรรยายไว้อย่างพิสดาร เพราะไม่อาจเห็นตามพุทธอัจฉริยะหรือพระปัญญาญาณของพระพุทธองค์ได้ ด้วยไม่อาจมองย้อนไปถึง 4,500 ล้านปีได้อย่างพระพุทธองค์