ข้อมูล eBook

ชื่อ: หุ้น vs. เศรษฐศาสตร์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อธิบายพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผล เพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน