ข้อมูล eBook

ชื่อ: จัดการ Cash ก่อน Crash

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำหรับในปัจจุบันที่ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารการเงิน และต้องบริหารในแนวระมัดระวัง (Conservative)
เพื่อให้กิจการสามรถรับมือกับความผันผวนของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะด้านการบริหารสภาพคล่องและเงินสดของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน
อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่เอื้อให้การค้าขายเกิดความคล่องตัว
ผู้บริหารจะต้องให้ความเข้าใจถึงแหล่งที่มาและใช้ไปของสภาพคล่องและเงินสด  หลักการบริหารเงินสด
การบริหารวงจรเงินสด การกำหนดขนาดการถือครองเงินที่เหมาะสม การวางแผนและจัดการตัวเงินสด
การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเงินสด