ข้อมูล eBook

ชื่อ: รู้เท่าทันการเงิน เวลา อัตรา ความเสี่ยง

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาวจะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมในการบริหารด้านต่างๆ ความด้อยในการจัดการด้านใดด้านหนึ่ง อาจหมายถึงปัญหาหรือขยายจนถึงขั้นวิกฤติของกิจการก็ได้