ข้อมูล eBook

ชื่อ: หัวหน้างานต้องมีดี

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือท่าน รศ.สุขุม นวลสกุล ปกติท่านได้รับเชิญจากทางสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติมาบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน การทำงานเป็นทีมให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน มีผู้สนใจติตตามฟังท่านพูด ท่านบรรยายเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้ว
ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ท่านได้ให้ความกรุณามอบหนังสือเล่มนี้มาให้ทางบริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสถาบันฯ ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ ผลงานทางวิชาการทางด้านการบริหารต่างๆ สำหรับคนทำงาน เหตุที่น่ายินดีเพราะท่าน รศ.สุขุม นวลสกุล มิใช่เป็นแต่นักพูดที่มีฝีปากอันคมคายแต่เพียงอย่าเดียวเท่านั้น หากแต่ท่านยังเป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์ของการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ประสบความสำเร็จมาแล้วถึงแม้จะ
เป็นภาครัฐก็ตาม เพราะหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อคิดและทัศนะต่าง ๆจากประสบการณ์ของท่านเป็นหลักการบริหารมาตรฐานที่สังคมไทยได้ทุกยุคทุกสมัย จึงเหมาะสำหรับผู้เป็นหัวหน้า ผู้บริหาร หรือผู้ที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้ใช้เป็นคู่มือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ