ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปัญหาในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของสินค้าคงเหลือ...

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บริษัทประกอบธุรกิจขายสินค้าที่มีสินค้าไว้จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไป หรือกิจการอุตสาหกรรมที่ผลิต
สินค้าออกมาจำหน่าย  ตลอดจนกิจการต่างๆ ที่มีสินค้าคงเหลือไว้ประกอบกิจการ ทั้งที่มีไว้ เพื่อขายหรือมีไว้เพื่อให้
บริการหากกิจการมีสินค้าคงเหลือจะต้องมีการจัดทำับัญชี จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับสินค้าคงเหลือ  เพื่อเป็นการควบคุมบริหารจัดการตรวจนับ หรือทำลาย  สินค้าคงเหลือของกิจการ
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะทำให้นักบัญชี ฝ่ายสโตร์  ฝ่ายบริหาร ได้ปฎิบัติได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ของสภาวิชาชีพบัญชี และตามประมวลรัษฎากรที่ได้มีกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแนวปฎิบัติตามกฎหมาย