ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NAPEs

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NPEAs"
จัดพิมพ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักบัญชี ผู้บริหารของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน