ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การส่งเสริมการขายที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ แทบทุกกิจการทั้งที่เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการจะมีการวางแผนการตลาดในการส่งเสริมการขายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การให้ส่วนลด ของแถม ของแจก ของชิงโชค จับฉลาก และอีกหลายวิธี เพื่อให้ทำให้กิจการมียอดขายหรือรายได้เพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่กิจการไม่ควรมองข้ามก็คือ ภาระภาษีอันเกิดจากการส่งเสริมการขาย เนื่องจากภาษีอากร ถือเป็นต้นทุนชนิดหนึ่งในการประกอบธุรกิจ หากการส่งเสริมการขายไม่มีความเข้าใจในภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นหรือภาระภาษีที่กิจการจะต้องชำระอันเกิดจากส่งเสริมการขาย กิจการอาจถูกประเมินเสียเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม ทำให้ต้นทุนในการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น