ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอาชนะภาษีให้ได้ภายใน 100 วัน

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปัญหาของภาษีอากรที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการก็ตาม ภาษีอากรในประมวลรัษฎากรหลายท่านมักจะเข้าใจในบางประเด็นที่สับสน เนื่องจากเป็นตัวบทกฎหมาย ความซับซ้อนของกฎหมายทำให้ผู้บริหาร นักบัญชี หรือนักกฎหมายประสบปัญหาค่อนข้างมาก บางคนมักจะมีคำถามว่า “ทำอย่างไรจึงจะเรียนรู้ภาษีได้ครบถ้วนหรือมากที่สุด” การอ่านประมวลรัษฎากรเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ควรจะมีการศึกษาหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร คำพิพากษา ฎีกาคดีภาษีอากร หรือหนังสือภาษีอากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยให้ผู้บริหารและนักบัญชีสามารถปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายได้ถูกต้องแม่นยำและมั่นใจมากยิ่งขึ้น