ข้อมูล eBook

ชื่อ: สูตรลับ งบการเงิน (Cashier)

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รายละเอียดหนังสือ
เรื่องของเงินที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการประกอบธุรกิจ ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กิจการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล "สูตรลับ..งานการเงิน (Cashier)" เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยแนะแนวทางดารดูแลและควบคุมงานการเงินในกิจการของท่าน ทั้งเรื่องการจ่ายเงิน การรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร รายการเทียบเท่าเงินสด ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในกิจการของท่าน