ข้อมูล eBook

ชื่อ: Tricks of Welfare

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความเกี่ยวพันในเรื่องแรงงาน ระบบบัญชี และภาษีภายในองค์กรคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญ ด้วยเหตุนี้ความรอบรู้ถึงความสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องยาก เพราะจะต้องรู้ถึงกฎหมายด้านแรงงานที่มีผลถึงเงินสมทบประกันสังคม การบัญชีที่มีผลด้านกำไร/ขาดทุน และเงื่อนไขด้านกฎหมายกับภาระด้านภาษีอากรที่ต้องครบถ้วนตามจำนวน