ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อนิติกรรมสัญญามีการเคลื่อนไหว (Contract Point) ย่อมเกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา ย่อมก่อให้เกิด “หนี้” ติดตามมา ซึ่งฝ่ายบัญชีก็จะมีการบันทึกความเป็น “เจ้าหนี้” และ “ลูกหนี้” ตามผลของสัญญา (Accounting Point) หลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาภาระความรับผิดด้านภาษีต่างๆ (Tax Point) จะเห็นว่า กระบวนการด้านกฎหมาย บัญชี และภาษีอากร มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การวางแผนภาษี (Tax Planning) จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปทั้งระบบ ถึงจะเรียกว่า “มืออาชีพ”