ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชี

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การทำหน้าที่ของนักบัญชีต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นกรอบแนวทางในการทำหน้าที่ซึ่งผลงานที่จัดทำบัญชีจนออกมาเป็นรายงานทางการเงินนั้นยังไม่สามารถนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอีกแขนงหนึ่งที่มีบทบาทต่างจากนักบัญชี การทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนในฐานะคนกลางที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นการตรวจสอบผลงานของนักบัญชีให้อยู่ในมาตรฐานสากลและเป็นการพิสูจน์ผลงาน โดยถือว่าทั้งสองต่างทำหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในบริบทที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้การเตรียมงานบัญชีเพื่อการสอบบัญชีของนักบัญชีจึงมีความสำคัญในการที่จะพิสูจน์คุณภาพของนักบัญชี