ข้อมูล eBook

ชื่อ: Highlight of Revenue Tax Ruling 1

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประมวลรักษฎากร เป็นการรวบรวมกฎหมายที่สรรพากรประกาศใช้ทั้งบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร พระราชกฤษฏีกา คำสั่งกรมสรรพากร ประกาศและระเบียบต่างๆของ
กรมสรรพากร การอ่านและทำความเข้าใจเป็นเรื่องยาก ด้วยเป็นภาษากฎหมาย ประกอบกันในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเมื่อเกิดปัญหา อาจจะหาคำตอบได้ยากจากการอ่านประมวลรัษฎากรที่มิได้บอกวิธีการปฏิบัติไว้ทุกกรณีจากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวม "ข้อหารือกรมสรรพากร" ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมแนวทางแก้ไข รวมถึงแนวปฏิบัติที่ตอบโดยกรมสรรพากร สำหรับใช้ประกอบการทำงาน พร้อมทั้งอ้างอิงบทบัญญัติกฏหมายที่จะทำให้นักบัญชีทำงานและอ่านกฎหมายภาษีได้ง่ายขึ้น