ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม2

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในเฟซบุ๊ค “สุเทพ พงษ์พิทักษ์ แฟนเพจ” ที่ผมได้ตอบไปตั้งแต่ปลายปี 2556 เป็นต้นมา โดยในชั้นต้น
อาจารย์วราวรรณ กิจวิชา แห่งสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร ที่อาสา
และได้ใช้ความพยายามรวบรวมและจัดให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการอ่าน ศึกษา และอ้างอิง
จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
เนื้อหาในเล่มที่สองนี้ประกอบด้วย
1) การเช่าซื้อและลีสซิ่ง
2) ตัวแทน ผู้ทำการแทน หรือผู้แทนจำหน่าย
3) การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
4) การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และเงินส่วนแบ่งผลกำไร
5) การเพิ่มทุน การลดทุน และการโอนกิจการ
6) ปัญหา ภ.ง.ด. 51
เช่นเคย ในหลายคำถาม – คำตอบ เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของผู้แต่ง ซึ่งไม่ผูกพัน
กับหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น และได้เคยกล่าวว่า อย่าได้เชื่อถือคำตอบของผู้เขียน และแม้แต่นำไปใช้อ้างอิง หากจะเชื่อขอให้เชื่อมั่นในความรู้ ความเข้าใจของท่านผู้อ่านเอง ถึงแม้ว่าในการตอบคำถามผู้เขียนจะได้พยายามค้นคว้าคำตอบให้ได้ความชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ตาม
อนึ่ง ขอขอบคุณบริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับเป็นธุระเรียบเรียง
เนื้อหาให้กระชับ รวมทั้งภาษาที่ใช้ ออกแบบปก และจัดทำรูปเล่มอย่างที่เห็นนี้ สุดท้ายขอขอบคุณ
เพื่อนๆ ในเฟซบุ๊ค สุเทพ พงษ์พิทักษ์ แฟนเพจ ทุกท่านที่ถามปัญหาภาษีอากร จนทำให้เกิดเป็นหนังสือนี้ และขอบคุณสื่อสังคม (Social Media) ที่เป็นสื่อกลางในครั้งนี้ รวมทั้งครอบครัว
ที่สละประโยชน์สุขส่วนตัว ให้ “คุณพ่อ” ได้นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ตอบปัญหาในเฟซบุ๊ค
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่า