ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง...

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และประเด็นปัญหาพร้อมวิธีการแก้ไข
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย.....
-การวางระบบป้องกันการเพิกถอน
-ปัญหาการรับรู้รายได้ทางบัญชี..ถูกต้องทางภาษีหรือไม่
-รับรู้รายได้ต่ำเกินจริง มีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) หรือไม่
-ปัญหาการรับรู้รายจ่ายทางบัญชี...เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีหรือไม่
-หนี้สูญ
-มูลค่าแห่งสินทรัพย์ถาวรและการคำนวณค่าเสื่อมราคา