ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจาะประเด็นภาษีทั้งระบบ

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การทำธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้เรื่องภาษี หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคำพิพากษาฎีกาอย่างย่อที่สำคัญ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล