ข้อมูล eBook

ชื่อ: Tax Auditor

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อยกระดับเป็น "ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต" เพื่อเสริมสร้างความรู้ของนักบัญชีคุณภาพ รวมรวมเนื้อหาที่สำคัญในการสอบ วิชาบัญชี วิชาการสอบบัญชี วิชากฎหมายภาษีอากร พร้อมแนวข้อสอบแบบเลือกกว่า 400 ข้อ