ข้อมูล eBook

ชื่อ: อมตวาจา ธรรมะเพื่อการเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มองตัวเราให้รู้เห็นชัดตามความเป็นจริง เขาเรียกว่ามอง โลกถูกต้อง ถ้ามองโลกไม่ถูกต้องมันก็วุ่นวาย เกิดความยุ่งยาก
(จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๗)
เราเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นในตัวของฉันเอง ฉันเป็น ผู้คิด เป็นผู้พูด เป็นผู้ทำาสิ่งนั้นขึ้นมาเอง มันจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ ๆ แล้วเราจะไปแก้ตรงไหน ก็แก้ที่ตัวเรา อย่าไปแก้ที่อื่น
(จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๙๓)
คนเราเมื่อมีความทุกข์ต้องค้นหาสาเหตุที่ตัวเรา ให้ยึด หลักพระพุทธเจ้าว่าอะไร ๆ มันเกิดขึ้นที่ตัวเรา เพราะการคิด การ พูด การทำาของเราเอง ไม่มีสิ่งใดจะมาดลบันดาลให้ใครเป็นสุขและ เป็นทุกข์ เราเป็นสุขเพราะเราทำา เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราทำา
(จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๑๑๒)
สนใจเวอร์ชันกระดาษ เชิญทางนี้!