ข้อมูล eBook

ชื่อ: อมตวาจา ธรรมะเพื่อความสำเร็จของชีวิต

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชีวิตเราได้ผ่านกันมาโดยลำาดับ จนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วมัน ก็ผ่านไปอีกเหมือนกัน เพราะชีวิตเรานี้ผ่านไปทุกวินาที ชีวิตคือความ เปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงคือชีวิต ถ้าชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงมัน ก็แตกดับ แต่ถ้ายังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตตลอดไป ความ มีชีวิตจึงอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา นาทีที่ผ่านไป ชีวิตของเราก็ผ่านไปกับเวลาเช่นเดียวกัน
(จากหนังสือ “การทำางานเพื่องาน” หน้า ๔๔)
ความมีค่าของชีวิตอยู่ที่การทำาตนให้มีราคา การทำาตนให้ มีราคาคือการปฏิบัติงานในชีวิตประจำาวันนั่นเอง การปฏิบัติงานทำา ให้ชีวิตมีค่า การไม่ทำางานทำาให้ชีวิตของเราไร้ค่า เราอย่าอยู่อย่าง คนไร้ค่า แต่ต้องอยู่อย่างคนมีค่า
(จากหนังสือ “การทำางานเพื่องาน” หน้า ๔๔)