ข้อมูล eBook

ชื่อ: 16 นิทานกตัญญู 12 นิทานเรียนรู้ฉับพลัน

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ เล่านิทานธรรม 16นิทานกตัญญู 12 นิทานเรียนรู้ฉับพลัน
โดย พุทธทาสภิกขุ, ร.บุนนาค, เจือจันทร์ อัชพรรณ 
        นิทานส่งเสริมคุณธรรมของจีนโบราณ แสดงถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี อันจะนำความสุข
มาสู่ตนเอง และผู้อื่น และนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต