ข้อมูล eBook

ชื่อ: สุขกายสบายใจ

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"สุขกาย สบายใจ" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมพระธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณพ่อพุทธทาวภิกขุ และท่านเจ้าคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ซึ่งได้แนะนำวิธีการรักษาสุขภาพอนามัยทางจิตให้เกิดสมดุลกับสุขภาพทางร่างกาย การใช้ลมหายใจรักษาร่างกายและจิตใจ เพื่อความเป็นปกติสุขและมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างผาสุขในสภาพที่ต้องเผิชญกับปัญหามากระทบซึ่งบังเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตเช่นปัจจุบัน