ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระอรหันต์ 8 ทิศ

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือพระอรหันต์แปดทิศ เป็นหนังสือที่เป็นที่สนใจของท่าน สาธุชนทั้งหลาย ในด้านการศึกษาเพื่อค้นหาความจริงจากบทสวด นมัสการพระอรหันตสาวกและเพื่อส่งเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนา บทสวด “นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ” เป็นหนึ่งในบทสวด นอบน้อมพระอรหันตสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก ๘ องค์ เมื่อ กล่าวถึงคุณสมบัติแล้วทั้ง ๙ ท่าน ก็คือพระอรหันต์ผู้พ้นจากกิเลส และทุกข์ทั้งปวงแล้ว การนมัสการบูชาพวกท่าน จึงเป็นการบูชาพระ อรหันต์เจ้า ๙ องค์ ๘ ทิศ เนื้อหาในบทสวดจัดให้พระอรหันตสาวกสถิตอยู่ มีพระอรหันต สัมพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลาง เมื่อพิจารณาถึงใจความในบทสวดแล้ว ก็น่าสนใจว่าบทสวด นี้แต่งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด เพราะบาลีในบทสวดไม่มีอยู่ในพระไตร ปิฎกและอรรถกถา ทั้งปัจจุบันนี้ก็ได้มีปรารภการสร้างเจดีย์เพื่อบูชา พระอรหันต์ ๘ ทิศ ขึ้นมาด้วย เมื่อค้นคว้าเทียบเคียงบทสวดและการบูชาทิศในอดีต ก็ได้พบ ว่าคล้ายกับการกำาหนดทิศให้แก่เทวดา ๙ องค์ ที่มีเดช ให้คุณ ให้โทษ มนุษย์ได้ตามคติพราหมณ์ หรือฮินดูบูชาเทวดา ที่เรียกว่า เทวดา นพเคราะห์ นั้นเอง