ข้อมูล eBook

ชื่อ: Excel for Accounting

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel กับงานบัญชี
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
-พื้นฐานการจัดการข้อมูลใน Excel
-การใช้ฟังก์ชั่นที่จำเป็นกับงานบัญชี
-การใช้เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี
-การจัดทำรายงานจากฐานข้อมูลจำนวนมาก
-การนำข้อมูลบัญชีและการเงินไปสร้างแผนภูมิ
-การนำแผนภูมิไปจัดทำกระดานนำเสนอข้อมูล (Dashboard)
ที่ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลในการนำไปวางแผน ควบคุมและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ และมีการนำความรู้ในเนื้อหาต่างๆ มานำเสนอในรูปแบบของกรณีศึกษา
นอกจากนี้ในเล่มผู้เขียนได้จัดทำแบบฝึกปฏิบัติมากกว่า 90 ข้อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกปฏิบัติและทำความเข้าใจการประยุกต์ Excel กับงานบัญชีได้มากยิ่งขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-12-13 00:27