ข้อมูล eBook

ชื่อ: COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

'
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 สาเหตุของโรคโควิด-19
ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในแง่มุมต่างๆ อย่างครอบคลุม
ตั้งแต่แหล่งที่มาของเชื้อไวรัส รูปร่างลักษณะของไวรัส
อาการที่ส่งผลต่อร่างกาย การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
ตลอดจนสถานการณ์การระบาดทั่วโลก
และในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงล่าสุด
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางการรักษา
และป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
ผลกระทบจากนโยบายด้านสาธารณสุข
เพื่อป้องกันการระบาดของหน่วยงานภาครัฐ
การปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
แบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
หลังผ่านพ้นวิกฤติ
ภายในเล่มแทรกเกร็ดความรู้ คำศัพท์
และอินโฟกราฟิกตลอดทั้งเล่ม