ข้อมูล eBook

ชื่อ: THE ESSENTIALS 10 สุดยอดหลักบริหาร

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: จิตวิทยา-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

    "The Essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร" เป็นหนังสือชุด "คัมภีร์สำหรับผู้บริหาร" ซึ่งเป็นแหล่งรวมรากฐานความรู้ทางด้านการบริหาร จากคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยและกลั่นกรองออกมาเป็นผลงาน วิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นและลึกซึ้ง จนกลายเป็นวิทยาการที่ผู้บริหาร และผู้นำองค์กรในทุกภาคส่วนล้วนให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษาขั้นสูง
    หนังสือ "The Essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร" เล่มนี้ ได้นำเสนอกรอบความคิดที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรสามารถทำได้สำเร็จ โดยจะแสดงให้เห็นความบกพร่องขององค์กรอย่างเด่นชัดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปถึงแม้ความสามารถหลักขององค์กรจะได้รับการพัฒนาแล้วก็ตาม บทความนี้จะแนะนำวิธีที่จะช่วยให้ผู้บริหารเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภทที่จะเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมองค์กรให้สามารถรับมือกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น จากความเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
สารบัญ
- การรับมือกับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
- การแข่งขันทางธุรกิจด้วย Analytics
- การบริหารจัดการตนเอง
- อะไรที่ทำให้คุณเป็นผู้นำ
- การนำ Balanced Scorecard ไปปฏิบัติ
- กับดักนวัตกรรม
- การสร้างความเปลี่ยนแปลง
- การตลาดที่มีมุมมองคับแคบ
- กลยุทธ์คืออะไร
- ความสามารถหลักขององค์กร