ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่

ผู้แต่ง: ยรรยง ธรรมธัชอารี

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเกร็ดความรู้ด้านบัญชีและการบริหารธุรกิจ ด้วยการอ้างอิงคำศัพท์ที่ใช้ในการทำงานทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้หลักเกณฑ์และแนวความคิดในเชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและผู้บริหาร ซึ่งต้องการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากผลงานของฝ่ายบัญชีมากยิ่งขึ้น