ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104)

ผู้แต่ง: ธนพนธ์ พรมราช

หมวดหลัก: แบบเรียน คู่มือสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 หนังสือ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลัย รหัสวิชา 20104-2104" เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 มีเนื้อหาให้สามารถศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การเกิดรูปคลื่นไซน์ สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ ขั้วแม่เหล็กและความถี่ การทำงาน คุณลักษณะและการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งานถอดประกอบอัลเทอร์เนเตอร์รถยนต์ เครื่องกำเนิดที่ชขันด้วยเครื่องยนต์ งานพันขดลวดเครื่องกำเนินไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งานต่อขดลวดแบบสตาร์ เดลต้า งานทดสอบแรงดัน เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประกอบหลากหลายและแบบฝึกหัดท้ายบท