ข้อมูล eBook

ชื่อ: อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข

ผู้แต่ง: ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

วิธีการดูแลผู้ป่วยในหนังสือเล่มนี้ จะป็นแนวทาง ให้ผู้ป่วยและครอบครัวพอเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในเบื้องต้น การที่ผู้ป่วยดูแลตนเองได้พอสมควร อีกทั้งคนในครอบครัวก็มีแนวทางในการดูแลและเข้าใจความเจ็บป่วยของผู้ป่วย จะช่วยลดความเครียด คลายความกังวล เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งสองฝ่าย