ข้อมูล eBook

ชื่อ: สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ

ผู้แต่ง: ผศ.ดร. เกรียง กิจบำรุงรัตน์

หมวดหลัก: แบบเรียน คู่มือสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้หลายคณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกได้เป็น 8 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐาน