ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

หมวดหลัก: วิศวกรรมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การประมาณราคางานดิน งานเสาเข็ม งานไม้แบบ งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล บัญชีรายการประมาณราคาและการประกวดราคา รวมถึงการคำนวณค่า Factor F การคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) และการคำนวณระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร โดยเน้นตัวอย่างการคำนวณราคาค่าวัสดุ และค่าแรงของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย โดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง