ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง: ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล

หมวดหลัก: พาณิชยกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "การจัดการการเปลี่ยนแปลง" เล่มนี้ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเพิ่มพูนความรู้   โดยได้มีการเรียนเรียงให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานในยุคโลกาภิวัตน์ มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ องค์การกับการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปองค์การและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง เทคนิคการพัฒนาองค์การ เครื่องมือสอดแทรกและการพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การจัดการความเครียด การดำเนินการเปลี่ยนแปลง องค์การที่มีสมรรถนะสูง และแนวโน้มสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงองค์การในอนาคต นอกจากนี้ยังครอบคลุมความรู้ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง และช่วยเสริมสร้างความรู้ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี