ข้อมูล eBook

ชื่อ: แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น

ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมายของแมคคาทรอนิกส์ ตัวขับเคลื่อนแบบต่างๆ แบบจำลองระบบทางคณิตศาสตร์ ตัวตรวจรู้และตัวแปลง การปรุงแต่งสัญญาณ ดิจิตอลลอจิก ไมโครโปรเซสเซอร์ ภาษาซี พีแอลซี การวิเคราะห์ผลตอบสนองของระบบ และเครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติแบบป้อนกลับ ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ